پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(3)- معاونت توسعه مدیریت و منابع

1- هماهنگی و نظارت بر حسن گردش امور مربوط به بودجه جاری، تملكی، سازماندهی، تشکیلات، اصلاح فرآیندها و بهبود روش های انجام کار

2- هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به مطالعات توسعه ای، آمار عملکردی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت ، توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات کمیسیون های برنامه ریزی

3- هماهنگی و نظارت و راهبری تحول اداری و طرحهای بهبود مدیریت منابع در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

4- هماهنگی و نظارت بر حسن گردش امور مربوط به ایثارگران، امور پرسنلی، بازنشستگی وظیفه بگیران، آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی، رفاه و تربیت بدنی کارکنان، خدمات و کارپردازی، پشتیبانی و سیستم گردش مکاتبات در سطح سازمان

5- برگزاری کمیسیون های معاملات، مناقصه، تحول اداری، امور واگذاری ها، کمیته طبقه بندی مشاغل، تسهیلات بانکی ، اعتبارات جاری و تملک و سایر وظایف مرتبط که بر حسب تشخیص ریاست سازمان تفویض می گردد

6- مسئولیت در قبال اختیاراتی که از سوی ریاست سازمان در امور تشخیص، تسجيل صدور حواله و انجام سایر وظایفی که در قوانین مالی و محاسباتی تصریح گردیده است

7- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت معاونت

8- مشارکت در تدوین لوایح؛ دستور العمل و آيين نامه اجرایی

9- طرح و اقامه دعاوی در محاکم قضایی عمومی و اختصاصی بر علیه متخلفین از قانون سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه سازمان

10- پیگیری تامین منابع اعتباری

11- انجام سایر وظایف و اختیارات محوله که بر اساس قوانین و مقررات و ارجاع موردی به عهده معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت می باشد