پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(6-1)- دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر

 

1- شناسایی وظایف و ايجاد ارتباط با سازمان ها و دستگاه های مختلف اجرائی به منظور استفاده از توان اجرائی آنها در جهت ساماندهی و تأمین نیازهای جامعه عشایری

2- هماهنگی و همکاری با دستگاه های مختلف اجرایی برای تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مربوط به جامعه عشایری

3- پیگیری اجرای دقیق آیین نامه ساماندهی دولت از طریق دستگاه های مختلف اجرایی و اخذ گزارش عملکرد مشترک با سایر دستگاه های اجرایی در خصوص

4- تهیه ، تدوین و پیگیری عقد تفاهم نامه همکاری خدمات رسانی به جامعه عشایری کشور

5- بررسی نیاز سنجی، انعکاس و پیگیری نیازهای عشایر در حوزه عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی

6- برنامه ریزی و هماهنگی با دستگاه های مسئول در امور آموزش و پرورش به منظور تحت پوشش قرار دادن جمعیت لازم التعليم و واجد شرایط عشایر کشور

7- برنامه ریزی و هماهنگی با نهضت سوادآموزی جهت ارتقاء و توسعه سواد آموزی در بین جامعه عشایری

8- برنامه ریزی و هماهنگی با سایر دستگاه های مرتبط با آموزشهای غیررسمی و حرف ( آموزشی - ترویجی) جامعه عشایری

9- اعلام نیاز و پیگیری تأسیس آموزشگاه ها و مدارس شبانه روزی برای فرزندان عشایر

10- پیگیری تأمین سهمیه لازم برای تحصیلات عالیه فرزندان عشایر

11- پیگیری برخورداری عشایر از یارانه های مناسب و استفاده از اعتبارات مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته و ردیف های خاص اعتباری سایر دستگاه ها

12- پیگیری، هماهنگی و همکاری بمنظور کاهش و جبران صدمات ناشی از حوادث و بحران های مختلف در مناطق عشایری

13- برنامه ریزی و هماهنگی با دستگاه های ذیربط به منظور ارتقاء شاخص های توسعه بهداشت فردی و اجتماعی عشایر

14- پیگیری ایجاد و راه اندازی مراکز و خانه های بهداشت در مناطق عشایری و کانون های توسعه

15- پیگیری بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی ، بیمه دام و تولیدات عشایر

16- پیگیری جلب حمایت دستگاه های ذیربط برای توسعه و گسترش خدمات نهادهای حمایتی در مناطق --- عشایری

17- همکاری با واحدهای مختلف وزارت کشور و استانداری ها در خصوص مسائل اجتماعی جامعه عشایری از قبیل شوراهای اسلامی تبره های عشایری ، ساختار مدیریت جامعه عشایری ، امور شناسنامه ای ، مسائل اجتماعی و امنیتی انتظامی و....

18- پیگیری دریافت کد کانونهای اسکان عشایر واجد شرایا از طریق وزارات کشور و استانداریها

19- پیگیری ایجاد زیر ساخت ها و امور زیربنایی و ایجاد مراکز خدمات آموزشی، فرهنگی اجتماعی ، بهداشتی درمانی ، ارتباطی (پست ، مخابرات )، پاسگاه های نیروی انتظامی و پایگاه های بسیج و ... در مناطق عشایری از طریق دستگاههای زیربط

20- هماهنگی و همکاری جهت تأمین امنیت عمومی عشایر و مناطق عشایری با مراجع زیربط

21- همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط در زمینه امر آموزش نظامی و تسلیح عشایر و سایر امور مرتبط با مراجع نظامی و انتظامی

22- انجام هماهنگی های لازم برای تصویب برنامه ها و تخصیص اعتبارات مصوب در راستای مقابله با اثرات ناشی از حوادث غیرمترقبه و بحران ها در قبل و بعد از حادثه

23- پیگیری در جهت تأمین مسکن مناسب برای عشایر از طریق دستگاه های زیربط

24- پیگیری و همکاری در احیاء و گسترش بازی ها و ورزشهای محلی و سنتی عشایر از طریق دستگاه های مربوط

25- پیگیری معافیت های مختلف مورد نیاز مرتبط با امور اجرائی و بهره برداری در مناطق عشایری

26- همکاری و هماهنگی با دستگاه های ذیربط در جهت گسترش خدمات فرهنگی ، مذهبی در مناطق عشایری

27- همکاری و هماهنگی در جهت شناسایی ، معرفی جاذبه های گردشگری ، مواریث فرهنگی و صنایع دستی عشایر به جامعه و ایجاد زیرساخت های مربوطه با دستگاه های ذیربط

28- انجام امور مرتبط با دبیرخانه شورای عالی عشایر و سایر مجامع و شوراها و تنظیم دستور جلسات، ابلاغ ، پیگیری مصوبات از دستگاههای ذیربط و تنظیم گزارشات مربوطه

29- پیگیری تنظیم و ارائه طرح ها ، لوایح قانونی و آیین نامه های مورد نیاز جامعه عشایری از مراجع ذیربط

30- بررسی، پیگیری و جلب حمایتهای قانونی برای رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی جامعه عشایری

31- مطالعه و بررسی طرح ها و لوایح واصله از مجلس و دولت در ارتباط با عشایر و پیشنهادات جهت انعکاس به مراجع