پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

بیانیه حریم خصوصی

 اهداف بیانیه حریم خصوصی :

اطلاعات شخصی هر فرد ،بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می شود.حفاظت از حقوق افراد و حفظ امنیت کاربران باعث اعتماد بیشتر آنان و مشارکت در فعالیت های جاری خواهد شد. هدف از این بیانیه آگاه ساختن شما درباره نوع و نحوه استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از وب سایت، از شما دریافت می شود.

مواد قانونی در رابطه با حریم خصوصی:

این سازمان بر اساس ماده 39منشور حقوق شهروندی خود را موظف به حفاظت و حراست از اطلاعات شخصی ثبت شده در این سامانه می داند و از افشا و در اختیار قرادادن این اطلاعات به دیگران خوداری می نماید. ازکاربران نیز فقط اطلاعات محدودی در صفحه خدمات الکترونیک درخواست می شود که فقط برای ارائه خدمت  مورد نیاز می باشد.

ارائه اهداف از گرفتن برخی اطلاعات :

اطلاعات جمع آوری شده از بازدیدکنندگان، حتی نظر سنجی انجام شده ، صرفا برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را، به شخص و یا موسسه دیگری ارائه نخواهیم کرد.

جستجو در اطلاعات دریافتی از مراجعین:

به منظور ارتقاء سایت، آدرس IP های مراجعه کننده به سامانه را ثبتLog))می کنیم. بدین ترتیب مراجعات بازدیدکنندگان از صفحات شناسایی شده تا از این طریق معلوم شود کدام صفحات بازدیدکننده بیشتری داشته است. در این فرایند، هیچ گونه درخواست، ثبت، دریافت یا ردگیری از اطلاعات شخصی افراد انجام نمی شود.