پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

راهبرد مشارکت عمومی

 سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و راهبردهای مناسب جلب رضایت آنان را با بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات براساس قوانین موجود به اجرا درآورد.

سازمان امور عشایر ایران به منظور تحقق اهداف و اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مخاطبین و بویژه عشایرغیرتمند و تلاشگر کشور با دریافت بازخورد های حاصل از تعاملات دوسویه، سعی در افزایش رضایتمندی و ارتباط بیشتر و مشارکت دادن مخاطبین و بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات آنان در ارائه شایسته خدمات را دارد

لذا در بخش خدمات الکترونیک و تماس با ما سعی شده تا با جلب مشارکت های آحاد مردم به ویژه عشایر ، نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان نظرات، پیشنهادات و انتقادات جمع آوری، بررسی و درکمیته های تخصصی مطرح تا در ارتقاءسطح کیفی خدمات بکار گرفته شود و بتوانیم خدمات مطلوب تری را ارئه دهیم. و در مواردی که به لحاظ قانونی و یا سایر محدودیت های موجود امکان تغییرات مورد نظر مقدور نباشد مراتب با توضیحات کامل به اطلاع مشارکت کننده خواهد رسید.