پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

این طرح به منظور انجام مطالعات کاربردی در مناطق عشایری در سه سطح جامع، نیمه تفصیلی و تفصیلی برای رسیدن به اهداف زیر می یاشد :

ـ شناسایی پتانسیل‌ها و مکان ­یابی کانون های توسعه عشایری،

ـ امکان­ سنجی و توسعه فعالیت ها در مناطق عشایری،

ـ افزایش تولیدات عشایر و ایجاد فرصت های شغلی در مناطق عشایری،

ـ تهیه برنامه عملیاتی و تجهیز کانون های توسعه عشایری،

ـ تدوین نظام بهره برداری و نظارت بر پروژه ­ها در مناطق عشایری،

ـ تعیین اولویت ها و ارائه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در مناطق عشایری.