پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(4-2)- دفتر مطالعات جامع عشایر

1- تدوین اهداف، سیاست ها و برنامه های مطالعاتی سازمان امور عشایر

2- مطالعه طرح ها و پروژه های برنامه ساماندهی کوچ و اسکان جامعه و مناطق عشایری

3- ارزیابی، بازبینی ، تهیه و تدوین آئین نامه ها، دستور العمل ها، شرح خدمات و روش های مطالعاتی متناسب با سطوح و ویژگی های طرح ها و پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی

4- تعیین اولویت طرح ها و پروژه های مطالعاتی و پژوهش های کاربردی متناسب با شرایط و نیاز برنامه های اجرایی و ساماندهی عشایر

5- انجام مطالعات کاربردی برای تعیین شیوه ها و الگوهای مناسب خدمات رسانی، نظام بهره برداری ، ساماندهی، توسعه فعالیتها و زندگی عشایر در شرایط مختلف جغرافیایی و محیطی

6- تهیه و تدوین گزارش های مطالعاتی ، ترجمه و تدوین کتب، مقالات، نشر مجلات علمی و ترویجی

7- جمع آوری آمار و اطلاعات پایه، مستندات، گزارش و داده های مطالعاتی و پژوهشی مربوط به جامعه عشایری

8- انجام مطالعات راهبردی جامعه عشایری در سطوح ملی، استانی، منطقه ای و محلی

9- ارتقای سطح علمی - مهارتی کارشناسان دفتر مطالعات و واحدهای استانی آن متناسب با اهداف و سازمانی

10- مشارکت در تنظیم برنامه ها و اسناد توسعه بلند مدت، میان مدت کوتاه مدت سازمان

11- تدوین شاخص ها و استاندارهای خدمات رسانی و برخورداری جامعه و مناطق عشایری کشور

12- انجام مطالعات نیاز سنجی در مناطق عشایری برای اعلام طرح ها و پروژه های قابل اجرا به دستگاه های اجرایی ذیربط

13- انجام مطالعه، تهیه، تولید و پردازش اطلاعات و نیازهای علمی مورد نیاز دفاتر، ادارات کل و مدیریت های ستادی و استانی سازمان امور عشایر

14- نظارت بر حسن انجام کلیه طرح ها و پروژه های مطالعاتی سازمان امور عشایر و ارزشیابی، طرح ها و پروژه های مطالعاتی و برنامه های ساماندهی و خدمات رسانی به عشایر

15- برقراری و توسعه ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی مرتبط داخل و خارج از کشور، به منظور استفاده از منابع، نتایج مطالعات و امکانات آنها و تقویت و گسترش اطلاعات علمی و تخصصی در امور عشایر

16- بررسی الگوهای ساختاری، ظرفیت سازی، توانمند سازی و معرفی نظام های توسعه ای و تکمیلی در جهت کارآمد نمودن نظام بهره برداری، استفاده از فن آوری های مناسب، انرژی های نو، بهسازی و نوسازی امور تولید

17- بررسی و برآورد میزان اعتبار مورد نیاز طرح ها و پروژه های مطالعاتی

18- نظارت بر مراحل تدوین با متناسب سازی شرح خدمات های غیر تیپ، فرایند انتخاب مشاور، چگونگی انجام طرح ها و پروژه های مطالعات ملی و استانی، انتخاب ناظرین عالی، بخشی و مقیم، اخذ گزارش میانکار، ارزیابی نهایی گزارش های مطالعاتی ملی و استانی، و تصویب نهایی گزارش های مطالعاتی و پژوهشی سازمان امور عشایر ایران