پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(3-2)- دفتر بهسازی امور تولید

1- شناسایی و جمع آوری آمار و اطلاعات ظرفیت های تولیدی عشایر

2- سیاستگذاری و برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت موردنیاز ظرفیتهای تولید جامعه عشایری کشور

3- ایجاد زمینه های مناسب و تسهیل امور مربوط به توسعه کمی و کیفی تولید و اشتغال در کانونهای توسعه و مناطق عشایری

4- نیازسنجی و هماهنگی تامین اعتبارات وتسهيلات موردنیاز پروژه های تولیدی کشاورزی و صنایع دستی ، تبدیلی و تکمیلی

5- ارزیابی کمی و کیفی برنامه های اجرایی تولید

6- تدوین دستور العمل فنی و آیین نامه های اجرایی طرحهای بهره برداری مراتع، ایجاد تعادل دام و مرتع، ممیزی مراتع با همکاری مراجع ذیربط

7- هماهنگی در برنامه ریزی، تدوین و نظارت تقویم کوچ، قرق مراتع، حفاظت و تعیین ظرفیت مراتع با هماهنگی مراجع ذیربط

8- برنامه ریزی توسعه و تقویت اشتغال پایدار از طریق کشت درختان مثمر، صنعتی نمودن تولید و بهره برداری از محصولات فرعی جنگل ها و مراتع

9- تدوین دستورالعمل های موردنیاز نظام های بهره برداری تولید در کانونهای اسکان در اراضی پایاب سدها

10- هماهنگی و پیگیری تامین نهاده ها، تسطیح اراضی، تعیین الگوی کشت در کانون ها و . مناطق عشایری با مراجع ذیربط

11- نیازسنجی وتدوین برنامه بهره برداری عشایر از معادن در مناطق عشایری برنامه ریزی و نظارت تبدیل مصرف سوخت نباتی به فسیلی و توسعه انرژی های نو

12- نظارت و پایش کلیه پروژه های مرتبط با مباحث و امور تولید در جامعه عشایری

13- برنامه ریزی و ارتباط با سازمانها، نهادها، کنوانسیونهای NGO های ملی و بین المللی مرتبط با مباحث زیست محیطی، توسعه پایدار، کشاورزی سالم، ارگانیک (پاک) و ..

14- برنامه ریزی و هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی در خصوص حمایت از تولیدات صنایع دستی عشایر و صنعت اکوتوریسم

15- هماهنگی و پیگیری مباحث مربوط به تخصیص آب کشاورزی عشایر با وزارت نیرو (مدیریت منابع آب )

16- پیگیری و هماهنگی در خصوص بهره مندی عشایر از منابع انرژی نو و تجدید پذیر (انرژی خورشیدی، بادی و ... ) 

17- هماهنگی و پیگیری در خصوص کمک به تأمین نهاده ها و تعیین الگوی کشت در کانونهای توسعه عشایری براساس وضعیت اقلیمی و مزیت های اقتصادی منطقه ای

18- هماهنگی و پیگیری مربوط به مباحث توسعه پایدار، محیط زیست، بهره وری در بخش تولید

19- تدوین دستورالعمل های مورد نیاز تأمین و واگذاری اراضی کشاورزی به عشایر در کانونهای توسعه

20- پیگیری و هماهنگی لازم با سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری در خصوص واگذاری اراضی کشاورزی به عشایر واجد شرایط

21- برآورد اعتبارات مورد نیاز پروژه های تولیدی عشایر در قالب اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و ارائه به مراجع ذیربط