پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(2-2)-دفتر امور تعاونیها و نظام بهره برداری

1- تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به ایجاد و نظارت بر اداره و گسترش واحدهای تعاونی در مناطق عشایری

2- تهیه طرح های مربوط به ایجاد واحدهای تولید تعاونی و گروهی در امر علوفه کاری دامداری، دامپروری ومرغداری و کشت گیاهان صنعتی و مرتعداری

3- تدوین و نظارت بر اجرای طرحهای بازاریابی، حمل و فروش فرآورده های دامی و صنایع دستی با همکاری سازمانهای ذیربط . .

4- تهیه طرحهای ایجاد مراکز مبادلاتی جهت خرید و فروش و تامین نیازمندیهای تولیدی عشایر و نظارت بر اجرای طرحهای مزبور

5- نظارت بر اجرای امور شرکتها و اتحادیه های تعاونی عشایر کشور و بررسی کلیه حسابها، دفاتر اسناد و همچنین صورتهای مالی آنها و گزارش آن به مسئولان ذیربط.

6- تهیه و تنظیم طرحهای مشارکت اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی در امر خرید و فروش محصولات عشایر با سایر موسسات دولتی و خصوصی و عرضه آنها به بازارهای مصرف

7- انجام بررسی های مربوط به ایجاد تعاونیها در زمینه فعالیت جنبي عشاير بمنظور ایجاد اشتغال وحفظ صنایع دستی عشایر و نظارت بر اجرای این طرحها

8- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی جهت مسئولین و کارکنان و اعضاء شرکتها و اتحادیه های تعاونی ونظارت بر اجرای آن. ..

9- پیگیری لازم جهت فراهم نمودن تسهیلات بانکی برای اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی عشایری و نظارت بر مصرف این اعتبارات وارایه گزارش عملکرد به سازمانها و موسسات مربوطه.

10- تهیه و تنظیم سیاستها وخط مشی ها و دستورالعمل مورد نیاز اتحادیه ها و شرکت ها برای ایجاد وسعت و نظارت بر اجرای آنها.

11- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی عشایری

12- نظارت و رسیدگی به شکایات دررابطه با شرکتها و اتحادیه ها تعاونی عشایری استانها

13- پیگیری لازم در خصوص تحویل ارزاق عشایر توسط موسسات و سازمانهای مسئول

14- همکاری وانجام هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط جهت حسن انجام امور شرکتها و اتحادیه های تعاونی عشایری

15- اقدام در جهت سازماندهی، ایجاد و گسترش نهادهای مشارکتی، تشکلهای تولیدی خدمات رسانی، توزیع ومصرف عشایری در چارچوب وظایف سازمان امور عشایر ایران

16- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور بسیج نیروها و امکانات مردمی عشایر و جلب مشارکت آنها در اجرای برنامه ساماندهی و توسعه مناطق عشایری

17- همکاری واتخاذ تدابیر لازم به منظور تقویت مدیریت کانونهای توسعه

18- توسعه الگوها و روشهای ترویجی به منظور اصلاح بینش و افزایش توانایی های جامعه عشایری جهت بهره وری منابع با مشارکت تشکل های عشایری

19- تدوین نیازهای آموزشی-ترویجی مشارکتی اعضای تشکل ها و انجام اقدام لازم برای اجرای آنها با هماهنگی مراجع ذیربط. .

20- ایجاد نهادهای لازم برای جلب مشارکت عشایر و تشکلهای آنها در اجرا، نگهداری و نظارت پروژه های عمرانی، منابع طبیعی، صنایع دستی، دامپروری و خدمات جانبی