پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(2)- معاونت توسعه و امور زیربنایی

1- تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت امورات اجرائی، مطالعاتی و تعاونی های تولید

2- سیاست گذاری و برنامه ریزی فعالیت های اجرائی و تولیدی جامعه عشایر

3- نیازسنجی و هماهنگی تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز پروژه های تولیدی کشاورزی و صنایع دستی

4- برنامه ریزی و ارتباط با سازمان ها و نهادها وكنوانسیونهای NGO های ملی و بین المللی مرتبط با مباحث زیست محیطی و توسعه پایدار، كشاورزی سالم، بهداشت و..جامعه عشایری

5- تدوین استانداردهای اجرائی و تولیدی جامعه عشایری

6- تدوین نیاز سنجی آموزشی فعالیت های اجرائی سازمان

7- نظارت عالیه برامورات اجرائی و تولیدی و تعاونیها

8- تبیین اولویت طرح های مطالعاتی و پژوهشی کابردی متناسب با شرایط و نیاز برنامه های اجرائی و ساماندهی عشایر

9- هماهنگی و تنظیم برنامه های مربوط به ایجاد و نظارت بر اداره و گسترش واحدهای تعاونی در مناطق عشایری

10- ایجاد هماهنگی بین واحدهای اجرائی و تولیدی و مطالعاتی و گروه های تعاونی تولید