پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(2-1)- اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

١- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدها، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها، با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی .

۲- برقراری ارتباط با واحدهای بازرسی استان و گزارش آن به سازمان مرکزی

۳- انجام بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به مدیران ذیربط

4- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم و مراجعین از واحدها و کارکنان

5- بررسی و پاسخگویی در خصوص موضوعات مطروحه از سوی نهادهای نظارتی و بازرسی       

6- پیگیری به منظور دریافت نظرها و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام نتیجه به شاکیان

۷- ارزیابی مستمر روند اجرای طرحها و برنامه های مصوب واحدهای مختلف سازمان و تهیه و تنظیم گزارش های مربوط