پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

اساسنامه سازمان دامداران متحرک

(مصوب8/12/1353 کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای ملی)

 

 

فصل اول - کلیات

ماده 1- به منظور انجام وظیاف مقرر در ماه یازده قانون تجدید تشکیلات و تعین وظایف سازمان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی سازمان دامداران متحرک که در این اساسنامه به اختصاص سازمان نامیده می­شود تشکیل می­گردد.

تبصره - دامداری ارتش از شمول مقررات این اساسنامه معاف است.

ماده 2- سازمان مؤسسه دولتی و تابع وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده 3- سازمان در تهران دارای یک دفتر برنامه ریزی است مرکز سازمان خارج از تهران و واحدهای اجرایی آن در مناطق عشایری کشور تشکیل می­گردد.

ماده 4 - اعتبارات سازمان بطور جداگانه در قانون بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

 

فصل دوم - وظایف و اختیارات

ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

الف- مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک در مورد امور دام و اسکان.

ب- تهیه و تنظیم و اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی ونوسازی مربوط به امور دامداران متحرک. سازمان می­تواند اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک را با مسئولیت خود به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند.

ج- فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک با همکاری وزارت کشور.

د- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه­های مربوط به صنعتی کردن دامداری عشایری و اصلاح روشهای بهره­برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاههای استقرار دام، انتظار دام، پرواربندی و تأمین علوفه زمستانی دام و ایجاد کشتارگاههای صنعتی و سردخانه­ها و کارخانجات تهیه غذای دام و تبدیل فرآورده­های دامی رأساً یا از طریق ارشاد و کمک در جهت تأسیس تعاونیها و شرکتهای سهامی دامداری.

هـ- احداث و نگاهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاه  و انبارهای ذخیره علوفه دام و تأمین آب رأساً یا با خودیاری عشایر.

و- نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور.

ز- کمک و ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، سبزیکاری و کشت گیاهان صنعتی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تأسیسات زیربنایی رایگان، خدمات رایگان و اعطای وام.

ح- تهیه و تنظیم و اجرا یا همکاری در اجرای برنامه­های آموزش دامداری متحرک در مورد تغذیه دام، استفاده صحیح از مراتع دامداری، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از امراض دامی.

ط- کمک به بازاریابی، حمل و فروش فرآورده­های دامی و صنایع دستی دامداران متحرک اسکان یافته.

ی- فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنامه­های مصوب و نظارت بر مصرف آن.

ک- کمک به تشکیل تعاونیهای تولید، توزیع، مصرف در مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.

ل- همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد هماهنگی در برنامه­های عمرانی و آموزشی مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.

 

فصل سوم - تشکیلات سازمان

ماده 6- سازمان دارای یک رئیس خواهد بود که از طرف وزیر کشاورزی و منابع طبیعی منصوب می­گردد.

ماده 7- تشکیلات اداری سازمان از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تأئید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره به استناد ماده 11 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه شانزدهم و روز چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1353 به ترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سه­شنبه ششم و چهارشنبه هفتم و پنجشنبه هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور روستایی مجلس شورای ملی رسید.

 

رئیس مجلس شورای ملی