يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧  |  
رئيس سازما امور عشاير در ديدار با رئيس مركز آمار ايران : آمار دقيق نياز اصلي برنامه ريزي براي جامعه عشايري كشور است.
فصلنامه ذخاير انقلاب

فصلنامه عشايري «ذخاير انقلاب»
دوره جديد - تابستان 1391 - شماره 57
صاحب امتیاز: سازمان امور عشایر ایران
مدیرمسئول: مهندس جهانشاه صدیق
سردبیر: مهندس محمدرضا میر امینی
مدیر داخلی: مهندس علی اسفندیاری
هیأت تحریریه ( به ترتیب حروف الفبا): دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر جهانگیر پرهمت، دکتراحمد رحیمی، دکتر پژمان رضایی، دکتر مرتضی ذوالانواری، مهندس جهانشاه صدیق، مهندس میرولی صفر زاده، دکترجواد صفی نژاد، دکتر سید اسکندر صیدایی، دکتر خلیل کلانتری، دکتر حمید کهرام، دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ، مهندس حسن مصطفی نژاد، مهندس محمدرضا میر امینی، مهندس مهدی میزبان، دکتر علی محمد یوسفی باصری.
چکیده انگلیسی: دکتر مرتضی ذوالانواری
مجري نشر: انتشارات آيندگان
طرح روی جلد: مهندس هاجر میزبان
شمارگان: 2000
شابك: 3-48-5080-600-978
تاریخ نشر: تابستان 1391
قیمت: 8000 تومان
نشانی دبیرخانه: تهران - میدان فلسطین - خیابان برادران مظفر - پلاک 102- دفتر مطالعات سازمان امور عشایر ایران- تلفن: 6و88897953
پست الکترونیکی : ezakhayer@gmail.com
کلیه حقوق برای سازمان امور عشایر ایران محفوظ است.

****************************************************************************

فهرست مطالب:

سر مقاله/ عذر تقصیر/ مهندس جهانشاه صدیق 5
ارزیابی برنامه ساماندهی عشایر در کانون‌های توسعه / دفترمطالعات جامع عشایر ایران و دکتر پژمان رضایی 9
بررسی افزایش بره‌زايي گوسفندان عشایر در استان لرستان / دفتر مطالعات جامع عشایر ایران و دکتر حمید کهرام 41
نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق جهاد اقتصادی به منظور توسعه فرهنگی- اجتماعی جامعه عشایر/ دکتر محمد تقی امانپور 79
نقش و جایگاه مدیریت جهادی در ایجاد امکانات و خدمات زیربنایی در مناطق عشایری / مهندس میر ولی صفرزاده 101
بررسی عوامل مؤثر در تکامل مناسب بین فرهنگ و مدیریت جهادی با جامعه عشایری / مهندس مهدی میزبان 133
بررسی ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی بر ورزش های بومی و محلی جوانان عشایر استان سیستان و بلوچستان/ مهندس مریم ثمره طالبی 155
معرفی صنایع دستی عشایر استان تهران/ مهندس سیروس نصیری و افسانه احسانی 177
معرفی کتاب/ دکتراحمد رحیمی 185
راهنمای تهیه و تدوین مقالات 191
چکیده مقالات به زبان انگلیسی

******************************************************************

عنوان مقاله: ارزیابی برنامه ساماندهی عشایر در کانون‌هاي توسعه
دفتر مطالعات جامع عشاير و دكتر پژمان رضايي

چکیده:
سیاست اسکان عشایر در راستای ساماندهی به زندگی عشایر در دهه‌هاي اخیر مورد توجه جدی برنامه ریزان و سیاست گذاران جامعه عشایری بوده است. در راستای این سیاست حجم قابل توجهی از برنامه‌ها و اعتبارات در مناطق مختلف عشایری کشور هزینه و ماحصل آن شکل گیری کانون‌هاي مختلف اسکان عشایر مي‌باشد.
با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه، 60 کانون هدایتی و خودجوش کشور در 22 استان کشور انتخاب و بیش از 1000 پرسشنامه در این کانون‌ها تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نوع این تحقیق کاربردی، روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده و اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفت.
با توجه به چارچوب نظری تحقیق مبنی بر رویکرد جامع به جامعه عشایری، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، نهادی و مدیریتی و ... مورد ارزیابی قرار گرفت.بررسی‌ها نشان مي‌دهد در زمینه‌هاي اجتماعی و کالبدی فیزیکی اسکان باعث ارتقاء بیش از 90 درصد شاخص‌ها شده است و سرانه‌هاي مختلف خدماتی رشد قابل توجهی داشته است. در زمینه اقتصادی، اسکان باعث تغییر معیشت خانوار‌ها از دامداری به زراعت و باغداری شده است و واگذاری اراضی زراعی و باغی توسط دولت نقش قابل توجهی در این زمینه داشته است.در زمینه طبیعی و محیطی هر چند دسترسی به سوخت‌هاي فسیلی باعث جلوگیری از شکستن درختان و بوته کنی شده است، اما چرای بیش از حد مراتع اطراف کانون‌ها، کاهش سطح آب‌هاي زیر زمینی و... از تاثیرات منفی اسکان ارزیابی شده است. البته در این زمینه خشکسالی‌ها تاثیر قابل توجهی داشته است و با توجه به سنتی بودن شیوه‌هاي آبیاری، محدودیت بالای منابع آب و عدم استفاده بهینه از این منابع از معضلات اساسی کانون‌ها مي‌باشد. در ارتباط با وضعیت مدیریتی نیز با فروپاشی نظام مدیریتی گذشته شیوه‌هاي نوین مدیریت متکی بر مشارکت مردم در قالب شوراهای اسلامی از نتایج قابل توجه در این زمینه مي‌باشد.
برای اتخاذ سیاست‌هاي اجرایی مناسب در برخورد با این جامعه، کلیه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ابعاد فوق استخراج و توسط تیم کارشناسی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفت.مجموع امتیازات نشان مي‌دهد در زمینه‌هاي اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، نهادی مدیریتی و... راهبرد مورد توجه، راهبرد تهاجمی مي‌باشد و با توجه به نقاط قوت داخلی کانون‌هاي توسعه مي‌بایست از فرصت‌هاي پیش رو حداکثر استفاده را به عمل آورد و برای پایداری کانون‌هاي اسکان عشایر اقدامات لازم را به عمل آورد.
واژگان کلیدی: ساماندهی عشایر، اسکان عشایر، کانون‌هاي هدایتی، کانون‌هاي خودجوش، توسعه پایدار.

***********************************************************************

عنوان مقاله: مطالعه افزایش برهزایی گوسفندان عشایر در استان لرستان
دفتر مطالعات جامع عشایر با مديريت دكتر حميد كهرام

چکیده
هدف از تحقیق حاضر، مطالعه تاثیر بلوس¬های نگاری- شکمبه¬ای آهسته رهش مواد معدنی، سیدرگذاری و تزریق eCG بر فراسنجه¬های تولیدمثلی میش لری در فصل تولیدمثل بود. 779 راس میش لری در هفت گله عشایری به طور کاملا تصادفی انتخاب شدند. در هر گله، 6 تیمار اجرا شد. تیمارها شامل: 1- شاهد، 2- مصرف یک بلوس موادمعدنی یک ماه پیش از جفت¬گیری، 3- مصرف دو بلوس موادمعدنی یک ماه پیش از جفت¬گیری، 4- سیدرگذاری به مدت 14 روز و تزریق 500 واحد بین المللی eCG هم‌زمان با برداشت سیدر (24 ساعت پیش از جفت¬گیری)، 5- ترکیب تیمار 2 و 4، 6- ترکیب تیمار 3 و 4 بودند. تغذیه میش¬ها از مراتع طبیعی بود و به ازای هر 4 تا 6 میش، یک قوچ لری به مدت چند روز در گله رها شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی نامتعادل با دو فاکتور اصلی، eCG در دو سطح (مصرف و عدم مصرف) و بلوس مواد معدنی در سه سطح (0، 1 و 2 عدد) بود و گله¬ها به عنوان بلوک در نظر گرفته شدند. بالاترین میانگین نرخ زایش، نرخ تولیدمثلی، نرخ بره¬گیری، نرخ دوقلوزایی، شمار میش دوقلو زایش کرده و کم¬ترین میانگین نرخ قصری در تیمار 6 (مصرف 2 بلوس + eCG)، به دست آمد (05/0 p <). بالاترین میانگین وزن تولد بره¬ها در تیمار 4 (0 بلوس + 1 eCG) حاصل شد (05/0 p <). تاثیر بلوس مواد معدنی بر نرخ زایش و نرخ قصری (007/0 = α) بر نرخ تولیدمثلی (0004/0 = α)، بر نرخ برهگیری (0001/0 = α) بر نرخ دوقلوزایی (0025/0 = α)، بر درصد میش¬های دوقلوزا (004/0 = α) معنی¬دار بود. تاثیر هورمون eCG بر نرخ تولیدمثلی (02/0 = α)، بر نرخ برهگیری (005/0 = α)، بر نرخ دوقلوزایی (03/0 = α)، بر درصد میش¬های دوقلوزا (02/0 = α)، بر میانگین وزن تولد بره¬ها (02/0 = α) معنی¬دار بود. اثر مدل بر نرخ تولیدمثلی (003/0 = α)، بر نرخ برهگیری (0004/0 = α)، بر نرخ دوقلوزایی (001/0 = α) بر درصد میش¬های دوقلوزا (001/0 = α) معنی¬دار بود. اثر متقابل هورمون در مواد معدنی بر نرخ دوقلوزایی (006/0 = α) و بر شمار میش دوقلوزا (01/0 = α) معنی¬دار بود. اثر گله فقط بر درصد میش¬های دوقلوزا (05/0 = α) معنادار بود.

************************************************************************************

عنوان مقاله: نقش فرهنگ و مدیریت جهادی درتحقق جهاد اقتصادی به منظور توسعه فرهنگی اجتماعی جامعه عشایری
دكتر محمدتقی امانپور

چکیده:
عشایر به عنوان ذخایر انقلاب در کشور شناخته شده‌اند. با توجه به اهمیت این جامعه در کشور، جهاد اقتصادی در این جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. عشایر با بیش از 212 هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر 2/1 میلیون نفر که 32 میلیون هکتار از مراتع و 28% دام کشور را در اختیار داشته و 35% صنایع دستی و 20% پروتئین موردنیاز کشور را تولید مي‌کنند و حامل بخش مهمی از سنت‌ها و خرده فرهنگ‌هاي ایرانی هستند، لازم است در «جهاد اقتصادی» به آنها توجه بیشتری صورت پذیرد.
هدف این مقاله، تبیین نقش فرهنگ جهادی و راهکارهای عملی برای رسیدن به توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه عشایری است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.
نتایج حاصله نشان می دهد با توجه به نقش تاریخی و اقتصادی و اجتماعی عشایر در کشور، باید با استفاده از دانش بومی، احیای فرهنگ و ارزشهای غنی و تاریخ ساز جامعه عشایری و استفاده کارآمد از مدل های توسعه ای بخصوص آن دسته از زیرمدل‌ها که موضوعیت دام و مرتع و حوزه های آبخیز را شامل می شود، بایستی امکان زندگی پرنشاط تر، سرزنده تر و کارآمدتر را برای جامعه عشایری فراهم کرد.
کلید واژه‌ها: جهاد اقتصادی، عشایری، توسعه پایدار، آبخوان داری، دام و مرتع.

*************************************************************************

عنوان مقاله: نقش و جایگاه مدیریت جهادی در ایجاد امکانات و خدمات زیربنایی در مناطق عشایری
مهندس میرولی صفرزاده

چکیده:
اعمال و حاکمیت فرهنگ و مديريت جهادي که برگرفته از آموزه های دینی است، یکی از توقعات مردم انقلابی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. حضرت امام خمینی (ره) با عنایت به این خواسته مردم و با توجه به محرومیت روستاها و مناطق عشایری، در خرداد ماه سال 1358 فرمان تأسیس جهاد سازندگی را صادر نمودند.
در این مقاله با تبیین ويژگي‌هاي مديريت جهادي و اثرات مفيد و چشمگير آن بر روند انجام كارها با مشاركت، با استفاده از منابع اطلاعاتي موجود در سازمان امور عشاير و تحليل آمارهاي حاصله، اثرات اقدامات انجام شده در زندگي عشاير تبيين گرديده و به اهم مسائل و مشكلات عشاير و راهكارهاي برون رفت از مشكلات اشاره شده است.
عشایر کوچنده به عنوان جامعه‌ای مولد و میراث دار فرهنگی - اجتماعی کشور، در گذشته از دریافت حداقل خدمات و امکانات محروم بودند. پراکندگی عشایر کوچنده و صعب‌العبور بودن مناطق عشایری، انجام کار را در مناطق عشایری برای مجریان سخت و طاقت فرسا می‌کند، اما توأم شدن کار با انگیزه الهی و معنویتی که در جهاد در راه خدا وجود دارد، انجام هر کار دشواری را آسان می¬سازد.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه چندانی به امر خدمات¬رسانی برای این جامعه نمی¬شد. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی عشایر از جنبه‌هاي مختلف در محرومیت مطلق به سر می‌بردند. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در مجموع، شاخص‌های توسعه انسانی، به غير از شاخص با سوادي كه در حدود 12 درصد جمعيت 6 ساله و بالاتر بوده است، مابقي شاخص‌هاي اين جامعه بين (0 تا 10 درصد) بوده‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با الهام گرفتن از فرهنگ اسلامی و سیاست‌های عدالت محوری و محرومیت‌زدایی جمهوری اسلامی با مدیریت جهادی خدمات بسیار زیادی به این جامعه ارائه شده است.
با تصویب آئین¬نامه ساماندهی عشایر و حضور فعال‌تر سایر دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه چهارم توسعه، خدمات¬رسانی به عشایر شتاب بیشتری گرفت و باعث رشد سریع¬تر شاخص‌های دسترسی و برخورداری عشایر از امکانات گرديده و میانگین شاخص‌ها از عدد 26 درصد در پایان برنامه سوم به عدد 46 درصد در پایان برنامه چهارم رسید (78 درصد رشد). با اين اوصاف اگرچه تاكنون اقدامات خوبي براي رفاه و توسعه اين جامعه انجام شده است ولي عشاير همچنان محرومترين قشر جامعه امروز كشور هستند و نياز به توجه ويژه‌اي دارند.
کلیدواژه‌ها: عشایر کوچنده، جایگاه مدیریت جهادی، مناطق عشایری، سازمان امور عشایر ایران.

*************************************************************************

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر در تعامل مناسب بين فرهنگ و مدیریت جهادی با جامعه عشایری
مهندس مهدي ميزبان
چکیده
از ابتدای قرن شمسی معاصر، با روی کارآمدن حکومت پهلوی، رضا شاه با هدف استقرار دولت متمرکز قدرتمند و اجرای سياست‌هاي تجددمآبانه خود، برنامه سرکوب و اسکان اجباری عشایر را به صورت قهرآمیز به اجرا گذاشت. با استمرار اين قبيل سياست‌ها تا زمان سقوط رژیم پهلوی در بهمن ماه سال 1357، ایلات و عشایر نيز با درک ماهیت سیاسی و غرض آلود برنامه‌هاي حاکمیت مبنی بر اعمال فشارهای متعدد برای کاهش قدرت و نفوذ آنان، اقدام به مقابله به مثل کرده و حسب شرایط و به انحای مختلف مانند برخوردهای قهرآمیز و یا تمسک به روش‌های مبارزه منفی، عدم همدلی و همنوایی خود را با برنامه‌هاي دولتی نشان دادند. در آن دوره، بسیاری از کارگزاران امور اجرایی و برنامه‌ریزی حاکمیت وقت، از اين بي‌رغبتي و کم‌اقبالی عشاير نسبت به طرح‌ها و برنامه‌هاي عمراني دولت به "نداشتن ظرفيت‌هاي توسعه و برنامه ناپذیر بودن جمعيت ايلياتي به خاطر سنتی ماندن" یاد می‌کردند.
اين بررسي با مطرح نمودن نظرياتي درباره خصوصیات کلی جامعه سنتي و اثرات محدودکننده آن در مشاركت ضعیف افراد بومي در برنامه‌هاي رشد و توسعه، با برشمردن ويژگي‌هاي فرهنگ، مديريت و روحيه جهادي، در صدد اثبات اين فرضيه است كه "در صورت برقراري تعامل مناسب بين كارگزاران توسعه با افراد وگروه‌هاي جوامع بومي، محلي و سنتي، بسياري از ويژگي‌هاي ساختارهاي فرهنگ سنتي به جای اينكه به عنوان سد راه برنامه‌هاي توسعه و نوسازي عمل كنند، در موارد زيادي مي‌توانند به عنوان زمینه ساز ايجاد انگيزه و جلب مشاركت مردمي عمل نمايند."

***************************************************************************

عنوان مقاله: بررسي و ارزيابي عملكرد مديران تربيت بدني بر ورزش‌هاي بومي و محلي جوانان عشاير استان سيستان و بلوچستان
مهندس مريم ثمره طالبي
چكيده:
تحقيق حاضر در صدد پاسخگويي به اين مسئله است كه نقش عملكردي مديران ورزشي تا چه اندازه در توسعه و يا عدم توسعه ورزش‌هاي بومي و محلي درجامعه عشايري مهم تلقي مي‌شود. آيا اين نقش تا حدي هست كه كم‌توجهي به آن، باعث ركود و فراموشي ورزشهاي بومي و محلي در بين جوانان عشاير گردد يا نه؟ پس از انتخاب 380 نفر از جوانان و 36 نفر از مديران و كاركنان مرتبط با مسائل ورزشي از طريق آزمون معني داری t و تجزيه و تحليل واريانس و انحراف معيار با نرم افزار spss ، معلوم شد علت فراموشي اين ورزش ها، عليرغم انطباق با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه عشايري، مؤلفه‌هاي اثر گذار مهمي مانند عدم توجه به مسائل فرهنگي ـ اجتماعي، برنامه‌ريزي، مسائل مالي و اعتباري، مسائل اجرایي و بالاخره آموزش است؛ ضمن اينكه تفاوت معني داري بين دو ديدگاه مديران تربيت بدني و جوانان عشاير در اين خصوص مشاهده نشده است و هر دو دسته معتقد بوده اند که علت فراموشي و ركود اين ورزش‌ها، عدم توجه به مولفه‌هاي ذكر شده مي‌باشد.
واژه‌هاي كليدي: عشاير، ورزش‌هاي بومي و محلی، جوانان، ،مديران ورزشي، ارزيابي عملكرد.

***************************************************************************
معرفی صنایع دستی عشایر استان تهران
مهندس سیروس نصیری ، مهندس افسانه احسانی

معرفي و شناسايي صنايع دستي عشاير استان تهران با هدف توانمندسازي بانوان عشايري در جهت توليد كاربردي در جامعه امروز و عرضه آن به علاقمندان صورت مي‌گيرد و علاوه بر ايجاد انگيزه و اميد در بانوان عشايري، را زنده نگاه مي‌دارد. از سوي ديگر، عرضه و بازاريابي اين محصولات، شرايطي را فراهم مي‌آورد كه به رغم مشكلات و مسائل مختلف، عشاير قادر باشند با كمترين تأثير منفي بر محيط زيست و مراتع، به صورت پايدار به توليد و عرضه صنايع دستي پرداخته و به اقتصاد خانواده كمك كنند.
صنایع دستی تولیدی عشایر در مقوله فرهنگی، یکی از ابزارهای مقابله با تهاجم فرهنگی بوده و امکان حفظ آداب و رسوم بومی جوامع محلی را فراهم می آورد تا مسیر نفوذ فرهنگ وارداتی را محدود کرده و قوام و استحکام آنان در برابر مشکلات اجتماعی باقی بماند. از این رو، پرداختن به حفظ و احیای صنایع دستی عشایر بسیار مهم است.

************************************************************************

راهنمای تهیه و تدوین مقالات فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب

1- محتوای مقالات با اهداف نشریه متناسب بوده و حاصل مطالعات، تجربه هاو پژوهش های نویسنده و دارای ایده های تازه و کاربردی باشد.
2- مقاله در هیچ همایشی ارائه نشده و در هیچ نشریه ای قبلاً چاپ و یا همزمان برای نشریه های دیگر فرستاده نشده باشد.
3- مقاله برای یک شماره آماده شود و دنباله دار نباشند.
4- فصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های دریافتی آزاد است. مقالات دریافتی عودت داده نمی شود.
5- مسئولیت آرا و نظرات ارائه شده در مقاله ها بر عهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.
6- مقاله در 3 نسخه در صفحات کاغذ A4 یک رو در نرم افزار word 2003 یا بالاتر با حفظ 2 سانتی متر حاشیه از هر طرف و فاصله بین خطوط 5/1 سانتیمتر، حدأکثر در 25 صفحه و با فونت فارسی BNazanin 12 (لاتین با قلم Times New Roman 11 ) به دفتر مجله ارسال شود.
7- به منظور تسریع در روند بررسی مقاله می توانید مقاله را با فرمت word و نیز PDF از طریق پست الکترونیک نشریه ارسال فرمایید. مقاله ارسالی باید بدون اشتباه گرامری و املایی و یا چاپی باشد.
8- صفحه اول مقاله در برگیرنده عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، محل اشتغال، نشانی کامل به همراه شماره تلفن و دورنگار و پست الکترونیک باشد (نام نویسنده یا مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود).
9- ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار، شماره صفحه یا شماره جلد/ صفحه ) نوشته شود.
10- در صورت ترجمه، مقاله حاوی موضوعات جدید باشد و اصل مقاله ترجمه شده با نسخه ای از متن اصلی همراه شود.
11- در متن مقاله حتی الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و توضیحات، معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مؤلفان که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد، پایین هر صفحه با شماره های مجزا برای هر صفحه( پی نوشت) آورده شود.
12- چارچوب مقاله شامل موارد زیر باشد.
1- عنوان: مختصر و متناسب با محتوای مقاله
2- چکیده فارسی: حدأکثر 250 کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش (نمونه و ابزار)، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و واژه های کلیدی (3تا 5 واژه)
3- چکیده انگلیسی: معادل و مطابق چکیده فارسی
4- مقدمه: بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف‌ها، پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش.
5- روش: جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش (شامل نوع طرح پژوهش و روش های تحلیلی آماری داده ها)
6- یافته‌ها: نتایج پژوهش همراه با جداول و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA
7- بحث و نتیجه گیری: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته ها، شرح پیامدهای عملی و نظری، بیان محدودیت ها و پیشنهادها.
8- فهرست منابع مورد استفاده ( ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی) در صفحه ای مستقل باتوجه به الگوی زیر درج شود:
کتاب: نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم ( در صورتی که ترجمه باشد )، نوبت چاپ، نام ناشر و محل انتشار.
نشریه: نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، نام و نام خانوادگی اولین نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مترجم (در صورتی که ترجمه باشد)، نام نشریه ( باحروف خمیده)، جلد/ سال، شماره و دامنه صفحات.
پایان نامه: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان پایان نامه، رشته و مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه.
منابع اینترنتی: نام خانوادگی مؤلف، نام، عنوان مقاله به طورکامل، تاریخ کامل انتشار مقاله، نشانی URL و تاریخ کامل دسترسی به مقاله.
تماس با فصلنامه:
نشانی: تهران- میدان فلسطین- خیابان برادران مظفر شمالی - پلاک 102 - طبقه سوم- دفتر مطالعات جامع عشایر کشور
تلفن تماس: 6-88897953 - 021
پست الکترونیکی: ezakhayer@gmail.com

   دانلود : final.pdf           حجم فایل 2348 KB

 


 
  ارتباط با سازمان کد پستی: 1416943571
  آدرس: تهران- میدان فلسطین - خیابان فلسطین - خیابان بزرگمهر - نبش خیابان برادران مظفر - پلاک 12
ایمیل سازمان: Ashayer@ashayer.ir
  تلفن های تماس: 66412360 و 5-66973883-021   دورنگار: 66412691     سامانه پیام کوتاه: 664 000 100
روابط عمومی:  66973789

 

 
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان امور عشایر ایران است.
اجرا شده توسط پورتال سازمانی آریانیک