پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

به منظور مديريت و تأمين حداقل خدمات به عشاير و حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای ارائه خدمات در مناطق عشایری، «آیين‌نامه ساماندهي عشاير» در سال 1384 توسط دولت تصويب و ابلاغ شد.

سازمان امور عشایر وظیف دارد نسبت به نیازسنجی و ارائه نیاز های جامعه عشایری در همه زمینه های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به سایر دستگاه های جهت برنامه ریزی، تأمین اعتبار و اجرای آن در کانون های اسکان و قشلاق های محل استقرار عشایری اقدام کند.

از زمان تصویب این آیین نامه تاکنون، خدمات بسیار ارزشمند و قابل توجهی توسط دستگاه‌های اجرایی به عشایر ارائه شده است که شایسته تقدیر است.

وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی هستند که نقشی بسیار پررنگ و موثر در مناطق عشایری داشته‌اند.

همچنین این سازمان به عنوان دبیرخانه شورای عالی عشایر وظیفه دارد اقدامات لازم را نسبت به اخذ گزارش عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی در مناطق عشایری، ارزیابی، تحلیل و تلخیص آن و ارائه به شورای عالی عشایر برای تصمیم گیری انجام دهد.

جدول زیر، عملکرد دستگاه­های اجرایی را در مناطق عشایری در طول سالهای مختلف نشان می دهد.

تعداد خانوار بهره مند

درصد رشد

اعتبار( میلیارد ریال)

تعداد پروژه

شرح

3400

0

127

322

1384

13700

377

606

1000

1385

24600

89

1139

1271

1386

31600

97

2248

2709

1387

24144

6

2389

2458

1388

27200

2.5

2450

2410

1389

25180

1.6

2490

2540

1390

149824

-

11449

12710

جمع