پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

با اجرای این طرح، ضمن تأمین سوخت موردنیاز عشایر از طریق احداث جایگاه­های ذخیره و توزیع نفت و گاز مایع در مناطق عشایری کشور، از بوته‌کنی و قطع درختان جلوگیری شده و حفظ منابع طبیعی و نیز افزایش سطح رفاه خانوار را به دنبال خواهد داشت.

سال 90

عملكرد برنامه چهارم

تا پایان برنامه سوم

واحد

عنوان پروژه

0

212

346

جايگاه

احداث جايگاه ذخيره وتوزيع مواد نفتي

2

200

344

جايگاه

احداث جايگاه ذخيره وتوزيع گاز مايع

2

58

81

دستگاه

خريد وتجهيز خودروي سوخت رسان

3740

26140

56800

خانوار

آموزش و ترويج لوازم گاز سوز ونفت سوز

80

136

0

مورد

ايجاد واحدهاي استفاده از انرژي نو

0

19

0

دستگاه

اجاق خورشیدی

890

2641

500

دستگاه

فانوس خورشیدی

34

32

0

دستگاه

مولد انرژی خورشیدی

46

85

0

دستگاه

آبگرمکن خورشیدی