پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

این طرح به منظور انجام مطالعات کاربردی در سه سطح جامع، نیمه تفصیلی و تفصیلی اجرایی برای شناسایی پتانسیل‌ها و مکان ­یابی کانونهای توسعه، امکان­ سنجی و توسعه فعالیتها، افزایش تولیدات عشایر و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق عشایری، تهیه برنامه عملیاتی و تجهیز کانون، تدوین نظام بهره برداری و نظارت بر پروژه ­ها انجام می‌شود که تعیین اولویت ها و ارائه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را هم باید به این موارد افزود.

در جدول زیر، بخشی از عملکرد طرح مطالعات جامع ساماندهی مناطق عشایری کشور در طول برنامه های مختلف نشان داده شده است.

سال 1390

برنامه چهارم

تا پايان

برنامه سوم

عنوان پروژه

شرح

36

166

302

امكان سنجي توسعه فعاليت ها وافزايش توليد

عنوان طرحهاي

مورد عمل

41

188

150

شناسائي پتانسيل ها ومكانيابي كانون ها

58

96

163

تهيه برنامه عمليات وتجهيز كانون

2

29

0

تدوين نظام بهره برداري

137

479

615

جمع پروژه ها

10830

57448

27400

تعداد خانوارمورد مطالعه

حجم عمليات

19400

67537

86270

ميزان اراضي (هکتار)

6740

22047

39750

حجم آب تخصيصي (مترمکعب)