نسخه چاپی


کرمعلی قندالی
رئیس سازمان امور عشایر ایران
ریاست سازمان

 


حجت الاسلام حسین کاشی
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

 


بهرام ميرآخورلي
مديرحوزه رياست ، روابط عمومي و امور بين الملل

 


ولي عيدي زاده
رئيس اداره حراست

 


سعيد محمدي
رئيس گروه پدافندغيرعامل

 


غلام محمد بامري
رئيس اداره ارزيابي عملكردوپاسخگوئي به شكايات

 


سياوش احمدي ميرقائد
مديركل دفترساماندهي وهماهنگي امورعشاير

 


شاهپور علائي مقدم
معاون توسعه وامورزيربنايي

دفتر عمران و امور زیربنایی

دفتر مطالعات جامع عشایر

دفتر بهسازی و امور تولید

دفتر امور تعاونی ها و نظام بهره برداری

 


نقی ترابی
معاون توسعه مديريت ومنابع


سعید پازوکی
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه


محمد ایرانپور
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات


فرانک یوسفی نیا
مدیر امور مالی و ذیحسابی


سیروس نصیری
مدیر امور اداری ، رفاه و پشتیبانی