نسخه چاپی

1- درخواست احداث جایگاه سوخت داریم به کجا مراجعه کنیم؟

درخواست به مدیر امور عشایر شهرستان ارائه تا بررسی و اقدام شود.

2-برای عاملیت جایگاه ذخیره و توزیع نفت و گاز چه باید کرد؟

 در خواست کتبی خود را به ادارات امور عشایر شهرستان و یا استان ارائه نموده تا پس از بررس و تایید افراد واجد شرایط توسط ادارات مذکور به شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی و یا شرکت ذیربط معرفی شوند

3- سوخت رسانی با تاخیر و یا اصلا انجام نمی شود ؟

درخواست خود را به مدیر امور عشایر شهرستان ارائه تا بررسی و اقدام شود.