نسخه چاپی

 

1- درخواست تحویل آب بصورت روزانه یا هفتگی را دارم به کجا مراجعه کنم؟

درخواست خود را به اداره امور عشایر شهرستان تحویل دهید تا برای شما نوبت بندی شود.

2- برای بهسازی چشمه و یا قنات چه باید کرد؟

درخواست خود را به اداره امور عشایر شهرستان تحویل تا آنها پس از بررسی اقدام کنند.

3- راه موجود ما کم عرض و خطرناک است به کجا مراجعه کنم؟

درخواست خود را به اداره امور عشایر شهرستان و یا بخشداری محل تحویل تا آنها بررسی و اقدام کنند.

4- درخواست راه کشانی دارم راه ما بسته است؟

درخواست خود را به اداره امور عشایر شهرستان ارائه تا در اسرع وقت اقدام شود.

5- اراضی کشاورزی نیاز به تسطیح دارند به کجا مراجعه کنم

درخواست خود را به مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارائه تا اقدام نمایند.