نسخه چاپی

1- مراحل انجام اسکان چگونه است؟

درخواست اسکان خود را به اداره کل استان و یا اداره شهرستان تحویل نمایند. تا پس از بررسی و انجام مطالعات لازم و برررسیهای لازم اقدامات لازم آغاز شود.

2- بنده درخواست واگذاری زمین کشاورزی دارم؟

درخواست خود را به شهرستان مربوطه بدهید بررسی و در کمیسیون توزیع اراضی مطرح خواهند کرد.

3- درخواست ساخت مسکن در سایت اسکان ایجاد شده را دارم؟

اگر سایت اسکان مصوب باشد درخواست خود را به بنیاد مسکن تحویل دهید و در غیر اینصورت به اداره شهرستان مراجعه و درخواست خود را به رئیس اداره تحویل دهید.

4- درخواست وام ساخت مسکن دارم؟

درخواست خود را به اداره شهرستان بدهید تا آنها شما را به بنیاد مسکن معرفی خواهند کرد.

5-برای  برق دار کردن چاه کشاورزی چه باید کرد؟

درخواست خود را به اداره امور عشایر شهرستان تحویل دهید